STATUT

STOWARZYSZENIA RODZICÓW PRZEDSZKOLA I SZKOŁY STRUMIENIE – 3M

ROZDZIAŁ I
NAZWA, SIEDZIBA, OBSZAR DZIAŁALNOŚCI I CZAS TRWANIA

Artykuł 1.

1. Stowarzyszenie działa przy Niepublicznym Przedszkolu i Szkole „Strumienie” prowadzonej przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „Sternik” z siedzibą w Warszawie.

2. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rodziców Przedszkola i Szkoły Strumienie –3M.Stowarzyszenie może używać skróconego oznaczenia: Stowarzyszenie Rodziców 3M.

3. Stowarzyszenie w swej działalności realizuje cele statutowe.

4.  Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego.

Artykuł 2.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Artykuł 3.

Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Józefów.

Artykuł 4.

Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze działania.

Artykuł 5.

Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie ma celów zarobkowych.

Artykuł 6.

Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków, jednak dla prowadzenia swoich spraw stowarzyszenie może również współpracować z osobami trzecimi.

ROZDZIAŁ II
CEL I ŚRODKI DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Artykuł 7.

Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy Niepublicznym: Przedszkolu, Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum „Strumienie” prowadzonym przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „Sternik” w Warszawie (dalej zwanymi „Szkołą”) w realizacji ich zadań i podejmowanie zadań, które bez uszczerbku dla Szkoły, mogą być wypełniane przez podmiot zewnętrzny. Cele Stowarzyszenia są określone potrzebami Szkoły i realizowane w ścisłej współpracy dyrekcji Szkoły i Zarządu Stowarzyszenia.

Artykuł 8.

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez podejmowanie następujących działań:

 1. współpracę w zakresie działań edukacyjno – wychowawczych Przedszkola i Szkoły, reprezentowanych przez Radę Zarządzającą Przedszkola oraz Radę Zarządzającą Szkoły, w szczególności z Dyrektorem zespołu edukacyjnego „Strumienie” i Dyrektorem Ekonomicznym;
 2. pogłębianie współpracy między Szkołą a rodzinami, starając się by ich działania wychowawcze zmierzały w tym samym kierunku;
 3. udział w inicjatywach szkolnych, tak by Szkoła mogła lepiej pełnić swoje zadanie pomocy rodzinom;
 4. służenie rodzicom i opiekunom we wszystkim, co odnosi się do wychowania dzieci lub podopiecznych, w tym ochrony i propagowania ich prawa do wychowania dzieci;
 5. promowanie czynnego zaangażowania rodziców w wychowanie dzieci;
 6. udostępnianie Szkole, rodzicom i uczniom, środków potrzebnych do osiągnięcia celów Szkoły;
 7. promowanie i organizowanie zajęć kulturalnych, sportowych i rozrywkowych, a także działań społeczno-pomocniczych dla uczniów i rodziców;
 8. promowanie i organizowanie kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, zebrań, odczytów, spotkań, szkoleń i konferencji,
 9. promowanie Szkoły, promowanie edukacji spersonalizowanej i zróżnicowanej

współpracę z innymi stowarzyszeniami o podobnych celach, w tym ze stowarzyszeniami międzynarodowymi;

 • prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej;
 • prowadzenie i wspieranie działalności szkoleniowej;
 • pozyskiwanie środków na własną działalność statutową oraz na Fundusz Edukacyjny Szkoły, przeprowadzanie zbiórek pieniężnych na cele związane z działalnością oświatową Szkoły;
 • rozwijanie działalności kulturalnej, charytatywnej i opiekuńczej.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Artykuł 9.

1. Stowarzyszenieposiada członków zwykłych i honorowych.

2. Członkami zwykłymi stowarzyszenia mogą być obywatele polscy, jak również cudzoziemcy, będący rodzicami albo prawnymi opiekunami [KPPK1] uczniów uczęszczających do Szkoły, o ile mają pełną zdolność do czynności prawnych i nie podlegają żadnym ograniczeniom prawnym.

3. Członkamihonorowymi stowarzyszenia mogą być obywatele polscy, jak również cudzoziemcy, o ile mają pełną zdolność do czynności prawnych i nie podlegają żadnym ograniczeniom prawnym.

Artykuł 10.

1. Przyjęcie w poczet członków następuje po wypełnieniu i podpisaniu deklaracji członkowskiej oraz jej złożeniu do Zarządu, do którego należy zatwierdzenie przyjęcia oraz decyzja o przyznaniu statusu członka zwykłego lub honorowego. Zarząd informuje zainteresowanego o przyjęciu (bądź odmowie przyjęcia).

2. W deklaracji członkowskiej kandydat wskazuje, że spełnia warunki do bycia członkiem zwykłym lub honorowym stowarzyszenia, zobowiązuje się do wpłacenia kwoty wstępnej oraz wnoszenia składek członkowskich oraz potwierdza znajomość i akceptację statutu stowarzyszenia.

3. Zarząd może odmówić przyjęcia do Stowarzyszenia bez obowiązku uzasadnienia swojej uchwały. Od uchwały w tej spawie nie przysługuje odwołanie.

Artykuł 11.

1. Członkowie zwykli mają prawo:

 1. brać czynny udział w pracach stowarzyszenia (w tym składać propozycje odnośnie działań społecznych stowarzyszenia),
 2. brać udział w Walnym Zebraniu, korzystać z prawa głosu, wybierać i być wybieranym do wszystkich organów, zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu,
 3. uzyskiwać wszelkie informacje od władz stowarzyszenia o ich działalności (w tym o składzie Zarządu stowarzyszenia, o stanie jego finansów oraz o jego działalności),
 4. uczestniczyć w całej działalności prowadzonej przez stowarzyszenie,
 5. być wysłuchanymi, zanim zostaną wystosowane ewentualne sankcje dyscyplinarne i zostać poinformowanymi o zdarzeniach, które poskutkowały tymi karami, z ich uzasadnieniem.

2. Członkowie honorowi mają prawo:

 1.           brać czynny udział w pracach stowarzyszenia (w tym składać propozycje odnośnie działań społecznych stowarzyszenia),
 2. uczestniczyć w całej działalności prowadzonej przez stowarzyszenie,
 3. być wysłuchanymi, zanim zostaną wystosowane ewentualne sankcje dyscyplinarne i zostać poinformowanymi o zdarzeniach, które poskutkowały tymi karami, z ich uzasadnieniem.

Artykuł 12.

Członkowie zwykli oraz honorowi mają obowiązek:

 1. popierania celów stowarzyszenia i współpracowania w ich realizacji,
 2. dbania o dobre imię stowarzyszenia,
 3. wnoszenia składek członkowskich lub innych należnych kwot zgodnie ze statutem,
 4. wywiązywania się z obowiązków wynikających ze statutu oraz uchwał władz stowarzyszenia pozostających w zgodzie ze statutem.

Artykuł 13.

1. Członkostwo zwykłe ustaje wskutek:

 1. śmierci członka,
 2. dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie do Zarządu,
 3. zaprzestania lub ukończenia przez dzieci lub podopiecznych pobierania nauki w Szkole,
 4. skreślenia z listy członków.

2. Członkostwo honorowe ustaje wskutek:

 1. śmierci członka,
 2. dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie do Zarządu,
 3. skreślenia z listy członków.

3. Pozbawienie członkostwa zwykłego lub honorowego przez skreślenie z listy członków może nastąpić jeżeli członek nie spełnia wymogów statutowych albo zalega z płatnością trzech kolejnych składek i – mimo wezwania – świadczenia tego nie spełnia albo z powodu podejmowania działań sprzecznych z celami stowarzyszenia lub z dobrymi obyczajami, lub też z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu.

4. Decyzję o skreśleniu z listy członków zwykłych lub honorowych podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów.

5. Zarząd zwykłą większością głosów może też podjąć decyzję o zastosowaniu innej sankcji niż skreślenie z listy członków, a mianowicie: upomnienie pisemne, zobowiązanie do wpłaty nie uregulowanych składek powiększonych o odsetki ustawowe, tymczasowe zawieszenie w prawach członka na okres od 1 miesiąca do 1 roku.

6. Od decyzji opisanych w ust. 4 i 5 przysługuje członkowi zwykłemu lub honorowemu odwołanie do pełnego składu Zarządu. W takiej sytuacji ostateczną decyzję Zarząd podejmuje jednomyślnie.

Artykuł 14.

Sekretariat stowarzyszenia prowadzi listę członków zwykłych i honorowych.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

Artykuł 15.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie członków stowarzyszenia,
 2. Zarząd,
 3. Rada Nadzorcza.

Artykuł 16.

Walne Zebranie jest najwyższym organem stowarzyszenia. Składa się ze wszystkich członków stowarzyszenia zwykłych i honorowych.

Artykuł 17.

1. Walne Zebranie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd obligatoryjnie raz w roku i musi się odbyć pomiędzy 1 maja a 30 czerwca danego roku szkolnego. Jeżeli Zarząd nie zwoła w tym terminie Zwyczajnego Walnego Zebrania, wówczas prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania będzie miała Komisja Rewizyjna , która powinna zwołać takie Zebranie tak, aby odbyło się ono najpóźniej do końca grudnia kolejnego  roku szkolnego.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez:

 1. Zarząd;
 2. Radę Nadzorczą;
 3. Członków stowarzyszenia, którzy stanowią co najmniej 50% ogólnej liczby członków.

Artykuł 18.

1. Do wyłącznej kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:

 1. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z działalności stowarzyszenia w minionym roku szkolnym, a także zatwierdzanie bilansu oraz rocznego planu przychodów i wydatków stowarzyszenia,
 2. udzielanie absolutorium dla członków organów stowarzyszenia za miniony rok szkolny.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania (zarówno Zwyczajnego jak i Nadzwyczajnego) należy:

 1. decydowanie o jakiejkolwiek sprawie przedłożonej przez Zarząd, przez Komisję Rewizyjną lub przez co najmniej 50% członków,
 2. decydowanie o rozwiązaniu stowarzyszenia,
 3. uchwalanie zmian statutu,
 4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 5. zatwierdzanie nadzwyczajnych wydatków stowarzyszenia proponowanych przez Zarząd,
 6. nabywanie i zbywanie nieruchomości, praw wieczystego użytkowania, spółdzielczych praw do lokali.

Artykuł 19.

1. Walne Zebranie zwołuje się na piśmie lub w inny skuteczny i zaakceptowany przez członków sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej), określając miejsce, datę i godzinę zebrania, jak i też szczegółowy porządek obrad, najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem zebrania. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony.

2. Walne Zebranie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli są na nim obecni członkowie stanowiący co najmniej 50% ogólnej liczby członków. Jeżeli brak jest quorum, wówczas wyznaczany jest drugi termin Walnego Zebrania, zgodnie z ust.1 powyżej. Walne Zebranie może podejmować uchwały w drugim terminie bez względu na liczbę członków, którzy będą obecni na Zebraniu w drugim terminie. W Walnym Zebraniu powinien uczestniczyć co najmniej jeden z Członków Zarządu, ale jego nieobecność nie wpływa na ważność uchwał podjętych przez Walne Zebranie. Członek Stowarzyszenia może udzielić innemu Członkowi Stowarzyszenia pisemnego pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zebraniu.

3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust.4 poniżej.

4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają bezwzględną większością głosów w następujących sprawach:

 1. powołania i odwołania członka Zarządu albo Komisji Rewizyjnej
 2. zbycia nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania, spółdzielczego prawa do lokalu,
 3. zmiany statutu,
 4. rozwiązania stowarzyszenia.

5. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach do władz stowarzyszenia oraz nad wnioskami w sprawach odwołań i innych sprawach osobowych.

6. Uchwały podjęte zgodnie z powyższymi przepisami będą wiążące dla wszystkich członków stowarzyszenia, także dla nieobecnych na Walnym Zebraniu. Z obrad Walnego Zebrania osoba wskazana przez Zarząd spisuje protokół, w którym podaje się treść podjętych uchwał, liczbę głosów za, przeciw i wstrzymujących się. Protokół podpisuje co najmniej jeden członek Zarządu.

Artykuł 20.

1. Zarząd jest organem wykonawczym stowarzyszenia.

2. Zarząd składa się z minimum 3 a maksimum 7 członków stowarzyszenia, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie na okres 2-letniej kadencji. Po upływie kadencji Członkowie Zarządu pełnią swoje obowiązki aż do czasu wyboru przez Walne Zebranie Zarządu nowej kadencji.

3. Oprócz Członków Zarządu powoływanych przez Walne Zebranie, w skład Zarządu wchodzą, jako przedstawiciele władz Szkoły: Dyrektor zespołu edukacyjnego „Strumienie” i Dyrektor Ekonomiczny. Walne Zebranie nie może podjąć uchwały o ich odwołaniu z Zarządu.

4. Każdy Członek Zarządu, powołany przez Walne Zebranie, może zrezygnować z pełnienia funkcji, składając na piśmie rezygnację do innego Członka Zarządu, który jest zobowiązany poinformować o tym pozostałych Członków Zarządu.

5. Jeżeli w wyniku rezygnacji, śmierci, utraty członkostwa w stowarzyszeniu przez Członka Zarządu albo odwołania liczba Członków Zarządu jest mniejsza niż minimum określone w ust.2 powyżej, wówczas pozostali Członkowie Zarządu:

 1. w drodze jednomyślnej uchwały dokooptują do swego grona jako Członka Zarządu wybranego przez siebie członka stowarzyszenia, na okres do czasu podjęcia przez Walne Zebranie uchwały, o której mowa w lit.b poniżej,
 2. zwołają niezwłocznie Walne Zebranie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających skład Zarządu.

6. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i innych Członków. Członkowie Zarządu w drodze uchwały określają, który z nich będzie pełnił daną funkcję.

7. Prezydium Zarządu składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Zarządu.

Artykuł 21.

1. Uprawnienia Zarządu rozciągają się na wszystkie działania właściwe celom stowarzyszenia, o ile statut nie zastrzega ich dla Walnego Zebrania lub Komisji Rewizyjnej.

2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia,
 2. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz, w tym dokonywanie czynności prawnych i procesowych,
 3. ścisła współpraca z dyrekcją szkoły w realizacji zadań Szkoły i Stowarzyszenia,
 4. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
 5. informowanie członków stowarzyszenia o swojej działalności,
 6. określanie programu działania stowarzyszenia,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy członków oraz rozpatrywania odwołań, o których mowa w art.13 ust.6 powyżej,
 9. sporządzenie i przedłożenie do zatwierdzenia Walnego Zebrania bilansu i rocznego sprawozdania finansowego,
 10. tworzenie i mianowanie tylu odrębnych zespołów, ile uzna za stosowne dla najlepszego wypełnienia celów stowarzyszenia, ustalając ich funkcje i uprawnienia,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie ustanowienia, współpracy lub przystąpienia do federacji (zrzeszenia) podobnych stowarzyszeń na terenie Polski lub za granicą.

Artykuł 22.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na pół roku, a także zawsze, gdy wnioskuje o to dwóch jego członków, Dyrektor zespołu edukacyjnego „Strumienie” bądź Dyrektor Ekonomiczny oraz Komisja Rewizyjna . Dla ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał wymagane jest, by uczestniczyła w nim co najmniej połowa członków Zarządu plus jeden.

2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku takiej samej liczby głosów za i przeciw, głos Prezesa jest decydujący (w przypadku jego nieobecności decyduje głos Wiceprezesa).

3. W przypadku, gdy Zarząd uzna to za stosowne – ze względu na rodzaj spraw do omówienia – może zapraszać do udziału w posiedzeniu ekspertów. Eksperci nie mają prawa głosu.

4. W posiedzeniach Zarządu – na wniosek własny lub członka Zarządu – mogą uczestniczyć (z głosem doradczym) członkowie Komisji Rewizyjnej.

5. Sekretarz sporządza protokół z każdego posiedzenia Zarządu. Protokół jest podpisywany następnie przez Prezesa.

6. Realizacja faktycznych płatności, gotówkowych albo bezgotówkowych, wymaga akceptacji Prezesa (lub Wiceprezesa) i Skarbnika.

Artykuł 23.

Do obowiązków i uprawnień Prezesa należy:

 1. zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu,
 2. ustalanie porządku obrad posiedzeń Zarządu,
 3. raz w miesiącu  spotkania z Dyrektorem zespołu edukacyjnego „Strumienie”,
 4. dbanie o wypełnianie celów stowarzyszenia,
 5. składanie podpisów na dokumentach sporządzanych przez Sekretarza,
 6. ogólnie, stosowanie środków, jakie uzna za konieczne, mających na celu jak najlepsze zarządzanie i administrowanie stowarzyszeniem, zdając z tego sprawę Zarządowi.

Artykuł 24.

Wiceprezes zastępuje Prezesa w przypadku jego nieobecności lub choroby, uniemożliwiających mu pełnienie jego funkcji. Wiceprezes zajmuje się w szczególności zadaniami zleconymi mu przez Prezesa.

Artykuł 25.

Sekretarz ma za zadanie kierowanie pracą administracyjną stowarzyszenia: wydawaniem zaświadczeń, prowadzeniem wymaganych ksiąg, w tym Rejestru Członków oraz przechowywaniem wszelkiej dokumentacji stowarzyszenia. Do obowiązków Sekretarza należy dbanie o to, by zostały rozesłane informacje o Walnych Zebraniach, posiedzeniach Zarządu, a także przedstawienie rocznych sprawozdań i spełnienie wymogów odnoszących się do dokumentacji (terminy, itd.).

Artykuł 26.

Do obowiązków Skarbnika należy:

 1. zbieranie i przechowywanie funduszy stowarzyszenia i prowadzenie w sposób uporządkowany ksiąg rachunkowych,
 2. przygotowywanie bilansów i budżetów stowarzyszenia do zatwierdzenia przez Walne Zebranie,
 3. dokonywanie płatności zleconych przez Prezesa,
 4. prowadzenie inwentarza dóbr jakie stowarzyszenie posiada.

Artykuł 27.

Pozostali członkowie Zarządu, oprócz uczestnictwa w bieżącej działalności Zarządu, będą odpowiedzialni za realizację zadań zleconych im przez Zarząd.

Artykuł 28.

1. Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym stowarzyszenia.

2. Rada Nadzorcza składa się z minimum 3 a maksimum 5 członków stowarzyszenia, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie na okres 2-letniej kadencji. Po upływie kadencji Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje obowiązki aż do czasu wyboru przez Walne Zebranie Rady Nadzorczej nowej kadencji.

3. Każdy Członek Rady Nadzorczej może zrezygnować z pełnienia funkcji, składając na piśmie rezygnację do innego Członka Rady Nadzorczej, który jest zobowiązany poinformować o tym pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

4. Jeżeli w wyniku rezygnacji, śmierci, utraty członkostwa w stowarzyszeniu przez Członka Rady Nadzorczej albo odwołania liczba Członków Rady Nadzorczej jest mniejsza niż minimum określone w ust.2 powyżej, wówczas pozostali Członkowie Rady Nadzorczej:

 1. w drodze jednomyślnej uchwały dokooptują do swego grona jako Członka Rady Nadzorczej wybranego przez siebie członka stowarzyszenia, na okres do czasu podjęcia przez Walne Zebranie uchwały, o której mowa w lit. b poniżej,
 2. zwołają niezwłocznie Walne Zebranie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających skład Rady Nadzorczej, informując o tym Zarząd.

5. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i określa tryb swego działania.

6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 1. przeprowadzanie, przynajmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności statutowej stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności finansowej,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli,
 3. żądanie zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o uchylenie uchwał Zarządu sprzecznych z postanowieniami statutu lub celami stowarzyszenia,
 5. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Członkom Zarządu.

7. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, gdy są podjęte zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.

ROZDZIAŁ V

USTRÓJ FINANSOWY

Artykuł 29.

1. Dla wypełnienia swojej misji stowarzyszenie będzie miało następujące źródła dochodów:

 1. składki członkowskie
 2. darowizny, dotacje, spadki, zapisy i subwencje, jakie otrzyma,
 3. odsetki, renty, itp. z posiadanych funduszy,
 4. dochody z nieruchomości i rzeczy ruchomych,
 5. zbiórki publiczne.

2. Składki zwyczajne i nadzwyczajne ustalone przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu nie podlegają zwrotowi.

3. Dla przyjmowanych nowych członków Walne Zebranie może ustalić kwotę wstępną, określając jej wysokość.

Artykuł 30.

1. Rok obrotowy stowarzyszenia rozpoczyna się 1 września i zamyka się 31 sierpnia następnego roku. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 sierpnia 2010 r.

2. Wydatki roku obrotowego dopasowuje się do rocznego budżetu zwyczajnego, który sporządza się mając na uwadze przewidziane przychody i potrzeby stowarzyszenia.

3. Dla wydatków nadzwyczajnych można także sporządzić budżet nadzwyczajny, który może przekroczyć ramy roku finansowego.

Artykuł 31.

Stowarzyszenie dysponuje aktualnym wykazem wszystkich członków, prowadzi księgowość w taki sposób, by odzwierciedlała wiernie stan majątku, sytuację finansową i wynik podejmowanych działalności. Prowadzi inwentaryzację dóbr i sporządza sprawozdania i akta z zebrań organów stowarzyszenia. Księgowość prowadzona jest zgodnie z regulacjami prawnymi odnoszącymi się do stowarzyszeń.

Artykuł 32.

1. Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. Przy dokonywaniu czynności prawnych, w postępowaniach sądowych i administracyjnych, Stowarzyszenie jest reprezentowane przez dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Skarbnika Zarządu.

3. Stowarzyszenie (reprezentowane zgodnie z art.32 ust.2) może udzielać pełnomocnictw ogólnych, rodzajowych i szczególnych dowolnym osobom.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZYWANIE STOWARZYSZENIA

Artykuł 33.

Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie w trybie określonym w niniejszym statucie.

Artykuł 34.

Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia powinna wskazywać likwidatorów oraz wskazać także inne stowarzyszenie rodziców, o podobnym profilu, którego cele nie zniekształcą jego charakteru nie zarobkowego, któremu zostanie przekazany majątek stowarzyszenia.

Artykuł 35.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.