REGULAMIN WYNAJMU I UŻYTKOWANIA pomieszczeń Szkoły i Przedszkola w Józefowie przy ul. 3 Maja 129

Osoby korzystające z obiektów i pomieszczeń Szkoły i Przedszkola w Józefowie przy ul. 3 Maja 129 zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego REGULAMINU.

 1. Obiekty szkolne i przedszkolne mogą być wynajmowane Rodzicom, pracownikom Stowarzyszenia Sternik, a także innym grupom zorganizowanym oraz pełnoletnim osobom indywidualnym na zajęcia sportowe, spotkania i inne.
 2. Rada Zarządzająca szkoły lub przedszkola może odmówić wynajmu pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych w przypadku braku spójności wydarzenia z misją i charakterem placówki lub z powodów organizacyjnych.
 3. Obiekty szkolne i przedszkolne mogą być wynajmowane za opłatą zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 4. Rezerwacji dokonuje się telefonicznie lub wysyłając wiadomość e-mail na adres anna.soltysiuk@sternik.edu.pl.
 5. Potwierdzenie możliwości rezerwacji pomieszczeń jest udzielane w terminie 5 dni roboczych.
 6. Po potwierdzeniu rezerwacji, strony podpisują umowę najmu.
 7. Opłata za wynajem jest wnoszona na konto umieszczone na fakturze tytułem wynajem pomieszczeń z datą.
 8. Najemca może informować o prowadzonych formach aktywności w wynajmowanych pomieszczeniach tylko we wskazanych  przez wynajmującego miejscach.
 9. Osoby wynajmujące pomieszczenia ponoszą materialną odpowiedzialność za powierzone mienie.
 10. Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, oraz wnoszenia przedmiotów i materiałów niebezpiecznych.
 11. Zabroniony jest wstęp osobom postronnym, nietrzeźwym lub będącym pod działaniem środków odurzających na teren i do pomieszczeń Szkoły i Przedszkola W Józefowie przy ul. 3 Maja 129.
 12. Dyrektor oraz upoważnieni pracownicy Szkoły W Józefowie przy ul. 3 Maja 129 oraz Ochrony placówki mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień w stosunku do zapisów niniejszego regulaminu lub zapisów umowy – zabronić korzystania z pomieszczeń.
 13. Wszystkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Rada Zarządzająca przedszkola lub Szkoły Strumieni, a w razie zaistniałych uszkodzeń i zniszczeń zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ustalenia dodatkowe dotyczące wynajmu hali sportowej:

 1. Zajęcia grup szkolnych, sekcji lub klubów sportowych  korzystających z Hali mogą odbywać się tylko w obecności nauczyciela /instruktora/ trenera, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę.
 2. Za bezpieczeństwo korzystających z Hali i przestrzeganie regulaminu Hali odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych. Szkoła w Józefowie przy ul. 3 Maja 129 nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających z Hali Sportowej w zakresie prowadzonych zajęć.
 3. Korzystanie z Hali Sportowej dozwolone jest jedynie w stroju sportowym oraz zmiennym, czystym obuwiu sportowym. Dopuszczalna jest gra tylko w miękkim obuwiu (trampki, adidasy, halówki). Nie można grać w obuwiu o czarnej podeszwie zostawiającej ślady na nawierzchni hali.
 4. W Hali Sportowej i szatniach należy zachować czystość i porządek.
 5. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia odpowiedzialne są za przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów i urządzeń sportowych znajdujących się w wyposażeniu Hali.
 6. Osoby pełnoletnie korzystające z hali w własnym zakresie montują i demontują dodatkowe wyposażenie hali tj. słupki i siatki do siatkówki, bramki z zachowaniem należytej staranności i dbałości o sprzęt. Osoby niepełnoletnie montują lub demontują sprzęt tylko pod nadzorem opiekuna, nauczyciela czy trenera.
 7. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu.
 8. Korzystający z hali ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia i dewastację obiektu. Jednocześnie są zobowiązani do zgłaszania wyrządzonych szkód pracownikowi Szkoły.
 9. Przebywającym na terenie Hali Sportowej nie wolno wieszać się na obręczach i konstrukcji przeznaczonej do gry w piłkę koszykową.
 10. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi,  osobie odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć lub obsłudze obiektu.
 11. Na Hali Sportowej nie mogą uprawiać sportu osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi.
 12. Osoby niebiorące bezpośredniego udziału w zajęciach i imprezach sportowych (widzowie, osoby niećwiczące) mogą przebywać jedynie na trybunach w Hali. Niedozwolone jest w tym czasie przebywanie na pozostałym terenie Szkoły i Przedszkola w Józefowie przy ul. 3 Maja 129.
 13. Na terenie hali sportowej zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń mogących narazić na utratę zdrowia lub kalectwo.
 14. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach, personel Szkoły nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, oraz wnoszenia przedmiotów i materiałów niebezpiecznych.
 16. Zabroniony jest wstęp osobom postronnym, nietrzeźwym lub będącym pod działaniem środków odurzających na teren i do pomieszczeń Szkoły i Przedszkola w Józefowie przy ul. 3 Maja 129.
 17. W razie wystąpienia pożaru lub innych sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu osób przebywających w hali sportowej, należy postępować zgodnie z zasadami ewakuacji obiektu i            bezwzględnie stosować się do poleceń osoby prowadzącej w danej chwili zajęcia lub osób            odpowiedzialnych za akcję ewakuacyjną.
 18.  Wszystkie osoby przebywające na terenie Hali Sportowej zobowiązane są do podporządkowania się  nakazom obsługi, ochrony i dyrekcji Szkoły.
 19. Dyrektor oraz upoważnieni pracownicy Szkoły w Józefowie przy ul. 3 Maja 129 oraz Ochrony placówki mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zabronić korzystania z Hali Sportowej.
 20. W razie nieprzestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu pracownicy Szkoły w Józefowie przy ul. 3 Maja 129 mogą wezwać do opuszczenia obiektu, a w przypadku odmowy wezwać siły porządkowe, Straż Miejską lub Policję.
 21. Wszystkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Rada Zarządzająca przedszkola lub Szkoły Strumieni, a w razie zaistniałych uszkodzeń i zniszczeń zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.